OBS! Denna kurs har inhiberats.

Gruppledarutbildning: reflektiva föräldragrupper 4-5.11 & 2-3.12.2021

18FM0019566

04.11.2021 - 03.12.2021

Anmälningstid: 21.06.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00
Plats: R25
Adress: Rådhusgatan 25, 65100 Vasa, 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 150,00 €
Tid:

OBS! Denna utbildning är inhiberad pga för få anmälda. 

Gruppledarutbildning: reflektiva föräldragrupper (7,5 sp)

Utbildningen ger dig kunskap om mentaliseringsförmågans betydelse och reflektivt föräldraskap samt kompetens att leda föräldragrupper enligt koncepten Föräldraskapet främst och Barnet i Fokus.

Plats och tidpunkt
Utbildningen består av två närstudiedagar i Folkhälsanhuset i Vasa, Rådhusgatan 25 den 4-5.11.2021 och två virtuella utbildningsdagar 2-3.12.2021 varefter du leder en egen föräldragrupp under handledning och deltar i en fördjupande utbildningsdag (datumet slås fast under utbildningen).

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med barnfamiljer och har en grundutbildning inom vård, barnomsorg eller det sociala området. Den lämpar sig för dig som jobbar med stöd till familjer inom kommunens, församlingars eller organisationers regi och som har fokus på hälsofrämjande, förebyggande eller riktade familjeinsatser. För att delta förutsätts att arbetsgivaren förbinder sig till att du får leda familjegrupper inom ramen för det egna arbetet. Föräldragrupperna leds av två gruppledare. Därför är det önskvärt att du anmäler dig till utbildningen tillsammans med ett par eller att du har möjlighet att leda en grupp med en kollega som redan är utbildad gruppledare. 

Mål
Du får färdigheter att leda familjegrupper och har beredskap att arbeta utgående från ett reflektivt förhållningssätt. Du är bekant med mentaliseringsförmågans betydelse för barnets utveckling och för relationerna inom familjen.
Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar 7,5 studiepoäng och bygger på aktuell forskning och den kunskapsutveckling kring att leda familjegrupper som Folkhälsan och Mannerheims barnskyddsförbund har arbetat med sedan 2007.

Familjegruppsmodellen Föräldraskapet främst är utarbetad för nyblivna förstagångsföräldrar och Barnet i Fokus riktar sig till familjer med barn i lekåldern. Om du vill leda grupper för familjer med särskilda behov, hjälper vi dig att fundera kring olika tillämpningslösningar. En viktig del av utbildningen är att själv planera och leda en egen grupp. Familjegruppen träffas 8-12 gånger och under den tiden deltar du i grupphandledningstillfällen

Teman som behandlas under utbildningen
-Mentaliseringsförmågan som resursstärkande faktor i det tidiga föräldraskapet; dess betydelse för den tidiga anknytningen och barnets utveckling.

-Mentaliseringsförmågans utveckling och hur den kan stärkas

-Vad innebär det att ha ett reflektivt förhållningssätt och hur kan man locka fram och stärka föräldrars mentaliseringsförmåga?

-Praktiska övningar i att bemöta familjer utgående från ett reflektivt arbetssätt och i att inspirera föräldrar att reflektera kring vardagliga händelser med barnet.

-Vad innebär det att leda en mentaliseringsbaserad familjegrupp och hur fungerar Föräldraskapet främst och Barnet i Fokus familjegruppsmodellen?

-Hur kan man skapa bästa möjliga förutsättningarna för att mentalisera i grupp?

-Gruppledarfärdigheter och gruppdynamik

Arbetssätt
Utbildningen har en reflektiv hållning där deltagarnas egna erfarenheter och reflektioner ges stor betydelse. Som metoder används förutom föreläsningar även dialogiska gruppsamtal samt övningar som bygger på reflektion kring egna upplevelser och case. Mellan närstudiedagarna tilldelas du en mellanuppgift och medan du leder din familjegrupp får du skriva reflektionsdagbok. Som utbildningsmaterial används gruppledarhandböckerna Föräldraskapet Främst och Barnet i Fokus samt aktuella artiklar.

Utbildare

Petra Ekman, Lektor i hälsovård (Arcada)

Nina Finnäs, Lärare inom småbarnspedagogik, neuropsykiatrisk coach, koordinator

Liisa Jungar, Ped.mag. Sakkunnig i hälsofrämjande för väntande och småbarnsfamiljer

 

Kontaktinformation

Bilagor

Kursflyer
Kursflyer

Sista anmälningsdag

01 nov

Kursstart

04 nov