Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5sp

0019479

17.01.2020 - 08.02.2020

Registration period: 21.05.2019 00:00 - 03.01.2020 00:00
Place: Norrvalla - Campus Norrvalla
Address: Vöråvägen 305, 66600 Vöyri
Access: There are available spots
Price: 100,00 €
Time: Friday 16:00-20:15
Saturday 09:00-14:00
Hide all dates
Fri 17.01.2020 16:00-20:15
Sat 18.01.2020 09:00-14:00
Fri 07.02.2020 16:00-20:15
Sat 08.02.2020 09:00-14:00

Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studerande kunna:

- definiera olika teoretiska begrepp kopplade till livsstil på individnivå
- jämföra på en övergripande nivå olika discipliners synsätt gällande livsstil och relaterade begrepp
- beskriva, förklara och problematisera kopplingarna mellan livsstil, levnadsvanor och olika hälsoutfall på individnivå
- illustrera och diskutera levnadsvanor och hälsa med utgångspunkt i social hållbarhet
- redogöra för hur samhällsförändringar har påverkat och påverkar individens livsstil och levnadsvanor och relaterade hälsoutfall
- exemplifiera kopplingar mellan teori och praktik när det gäller hur man kan arbeta med livsstilsfrågor

Allmänfärdigheter

- Kunskap i informationssökning
- Förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska
- Analytiskt och kritiskt tänkande
- Reflektion över sina egna värderingar
- Förmåga att samarbeta med andra
- Presentationsförmåga
- Innehåll

Med utgångspunkt i evidensbaserad kunskap behandlas teman rörande livsstil och olika hälsodimensioner på individnivå. Synen på livsstil och hälsa inom olika discipliner och ur olika perspektiv jämförs. Särskilt det hälsofrämjande perspektivet med fokus på social hållbarhet och hälsofrämjande livsstil och utveckling belyses. Aktuell forskning rörande finländares levnadsvanor och relaterade faktorer och upplevelser hos personer i olika målgrupper och kontexter presenteras och diskuteras. Här behandlas bl.a. motivation, emotioner och attityder och hur dessa inverkar på levnadsvanor och hälsoval. Även samhällsförändringars påverkan på den enskilda personens levnadsvanor och relaterade hälsoutfall (exempelvis upplevelser rörande användning av sociala medier) åskådliggörs. Hälsofrämjande arbete på individnivå, med syfte att stöda en hållbar livsstil och livsstilsförändring i teori och praxis introduceras.

 

Litteratur:

Hallberg, L. (Red.) (2010). Hälsa och livsstil: forskning & praktiska tillämpningar. Lund: Studentlitteratur.

Rössner, S. (2014). Levnadsvanor: en klinisk handbok. Lund: Studentlitteratur.

Vilhelmsson, A. & Tengland, P-A.(2016). Global folkhälsa: om livsvillkor, sjukdomar och social rättvisa. Lund: Studentlitteratur.

Kapitel 3. Hälsans bestämningsfaktorer.

Pellmer, K., Wramner, B., & Wramner, H. (Red.) (2012). Grundläggande folkhälsokunskap. Liber.

Kapitel 4. Grundläggande folkhälsoarbete.

Wiklund-Gustin, L. & Bergbom, I. (Red.) (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Kapitel 10. Hälsa.

 

Aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter enligt föreläsarens val.

Contact

Last sign up date

03 Jan

Course start

17 Jan