Lansering av nytt material: Tillsammans i skolan (Helsingfors)

18FM0014003

05.10.2022 - 05.10.2022

Registration period: 28.06.2022 00:00 - 21.09.2022 23:59
Place: Ossian hall
Address: Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki
Access: There are available spots
Time: Wednesday 08:30-15:00

Välkommen på seminarium kring trygghet och trivsel i skolan!

I år är det 20 år sedan det finlandssvenska antimobbningsprojektet Vi mobbar int’ startade. Projektet är idag en del av Folkhälsans mobbningsförebyggande arbete. Vi uppmärksammar 20 års jubileet med ett nytt material, Tillsammans i skolan, som lanseras med ett seminarium kring mobbningsförebyggande och trivselfrämjande arbete i skolan. Vid seminariets avslut delas materialet ut till alla deltagare.

Program:
8.30 Morgonkaffe och smörgås
9.00 Seminariet öppnas, Viveca Hagmark, förbundsdirektör, Folkhälsans förbund
9.15 “Jag är ofta ensam i skolan”: Skolensamhet, mobbning och skolkontext. En presentation av föreläsningens innehåll samt föreläsaren finns längre ner i programmet. Joakim Strindberg, lektor vid avdelningen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet, Kalmar, Sverige.
10.30 Paus
10.45 Skolan ska vara en trygg plats för alla. Cecilia Huhtala, förbundsordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund 
11.00 Utbildningsstyrelsens nya webbplats för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld, Christine Söderek, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
11.20 Lunch
12.20 (O)gynnsamma barndomsupplevelser - (P)ACE och hoppfullhet som verktyg i mångprofessionellt samarbete. Varför borde vi vara medvetna om dem? Kan vi ”dosera ut” dem? Hur hänger de ihop med ungas välmående och hoppfullhet? Saija Westerlund-Cook, sakkunnig i familjearbete, Folkhälsans förbund
13.20 School to Belong – tillsammans besegrar vi ensamheten,Heidi Östling, sakkunnig inom ensamhetsarbete, krisarbetare, Helsingfors mission  
13.50 Paus
14.00 Tillsammans i skolan: en presentation av nytt material och Folkhälsans arbete för trygga relationer i skolan, Tove Ajalin och Maria Lingonblad, sakkunniga inom mobbningsförebyggande arbete, Folkhälsans förbund
15.00 Dagen avslutas och det nya materialet Tillsammans i skolan delas ut

Seminariet riktar sig till skolpersonal och alla som är intresserade av temat.

Seminariet är avgiftsfritt. Folkhälsan bjuder på morgonkaffe/te samt salt tilltugg, men lunchen bekostas av deltagaren. Tillsammans i skolan-materialet delas ut till deltagarna, efter seminariet kan materialet beställas via sidan www.folkhalsan.fi/tryggarelationer .

 

Presentation av förmiddagens föreläsning

“Jag är ofta ensam i skolan”: Skolensamhet, mobbning och skolkontext

Trots omfattande arbete för att förebygga skolmobbning är mobbning ett vanligt förekommande problem i både svenska och finska skolor. Ett ökande antal barn och unga i svenska skolor rapporterar dessutom att de ofta känner sig ofrivilligt utelämnade och ensamma i skolan. Med utgångspunkt i etnografiskt fältarbete omfattandes intervjuer med elever och lärare i en svensk mellanstadieskola – och med grund i Bronfenbrenners socio–ekologiska teori om social samvaro – diskuteras frågan om av skolensamhet och mobbning. Föreläsningen utgår särskilt från tre elevers erfarenheter av skolensamhet och mobbning och belyser hur dessa erfarenheter inte bara kan förstås i ljuset av vänskapsprocesser mellan elever, utan också i relation till de sociala normer om ”likhet” och ”skillnad” som kan prägla kamratgrupper, klasser och skolor. Ett särskilt fokus ägnas även de specifika särdrag som präglar skolans institutionella kontext och sammanhang. Föreläsningen avslutas med en sammanfattande reflektion om praktiska implikationer för de rektorer, lärare, kuratorer och annan personal som på daglig basis möter barn och unga i skolan.

Föreläsare:Joakim Strindberg

Joakim har ett brett forskningsintresse för frågor som rör skola och samhälle, sociala relationer, sociala normer, identitetsskapande, lärares arbete, samt skolmobbning och dess sociala processer. I november 2021 disputerade Strindberg med avhandlingen, “Why Do We Even Bully?”: Exploring the Social Processes of Bullying in Two Swedish Elementary Schools i vilken mellanstadieelevers erfarenheter av skolmobbning undersöks. Avhandlingen riktar särskilt fokus mot hur elever själva resonerar om varför mobbning uppkommer och upprätthålls i skolan, trots att elever förstår att mobbning är fel. Sedan oktober 2021 arbetar Strindberg som lektor vid avdelningen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet, Kalmar, Sverige.

 

Contact

Tove Ajalin
tove.ajalin@folkhalsan.fi
044-7886285

Teachers

Maria Lingonblad, Tove Ajalin

Last sign up date

21 Sep

Course start

05 Oct